วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บทนำ

กรุงศรีอยุธยาสถาปนาขึ้นในปีพ.ศ.1893จนถึงปีพ.ศ.2310 พระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เป็นผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาคือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือเรียกว่าพระเจ้าอู่ทอง และเสียกรุงศรีอยุธยาให้กับพม่าในสมัยของสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์หรือพระเจ้าเอกทัศ กรุงศรีอยุธยามีราชวงศ์ทั้งหมด5ราชวงศ์คือ 1.ราชวงศ์อู่ทอง
2.ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
3.ราชวงศ์สุโขทัย
4.ราชวงศ์ปราสาททอง
5.ราชวงศ์บ้านพลูหลวง
กรุงศรีอยุธยามีพระมหากษัตริย์ทั้งหมด 33 พระองค์แต่มี 34 รัชกาลเพราะว่าสมเด็จพระราเมศวร พระโอรสของพระเจ้าอู่ทองทรงครองราชย์ 2 ครั้ง ครั้งที่หนึ่งปีพ.ศ.1913ครองราชย์ได้ประมาณ 1 เดือนสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1หรือขุนหลวงพะงั่วผู้มีศักดิ์เป็นอาก็ขึ้นครองราชย์เเทน ครั้งที่สองตั้งแต่ปีพ.ศ.1931-1938ต่อจากขุนหลวงพะงั่ว ทั้งนี้ไม่รวมขุนวรวงศา เพราะถือว่าไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง

กษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาอยู่ในฐานะของสมมติเทพ มีความแตกต่างระหว่างระหว่างพระมหากษัตริย์กับราษฎร ซึ่งแตกต่างกับสมัยสุโขทัยที่ปกครองในระบอบของปิตุราชา ทำให้กษัตริย์ในสมัยสุโขทัยกับราษฎรมีความใกล้ชิดสนิทสนมเหมือนพ่อกับลูก เนื่องจากในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์จากอินเดียและศรีลังกา ทำให้มีระบบวรรณะเข้ามาเเต่ไม่มากเท่ากับในประเทศอินเดีย เราได้รับอิทธิพลจากอินเดียในหลายๆด้านรวมทั้งในด้านของระบบการปกครองคือ ระบบจตุสดมภ์ ซึ่งเป็นการปกครองที่มีมาตั้งแต่สมัยของสุโขทัยและใช้เรื่อยมาจนถึงสมัยธนบุรี....